Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 3505

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 3512

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/gravityforms-master/common.php on line 3525
مطالب فنی – سامانه نظام بخشی مقاومت الکترود زمین ایران

مطالب فنی

بخش مطالب فنی

مطالب و فایل های آموزشی مرتبط با اپلیکیشن سرو ایران

کلیک کنید

شرح مختصری بر انواع سیستم های توزیع نیرو

اصطلاحات رایج و مخفف کلمات مورد استفاده حفاظت PE: Protective زنده ( برق دار ) L: Live نقطه صفر ستاره ترانس (زمین) N: Neutral حفاظتی و زمین PEN: Protective Earthing Neutral مفهوم حروف اختصاری بكار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد: حرف اول از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است، T: یك نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است ( معمولا نقطه خنثی) I: قسمتهای برق دار سیستم نسبت به زمین یا عایق اند و یا با یك نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است. اتصال این نقطه با زمین برقرار است T: Tera اتصال نقطه ستاره منبع با زمین یا عایق است یا با امپدانس وصل است I: Isulated حروف دوم از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین است، N: بدنه های هادی از نظر الكتریكی بطور مستقیم به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل اند. T: بدنه های هادی از نظر الكتریكی مستقیم و مستقل از اتصال زمین تامین کننده نیرو به زمین وصل میشوند. اتصال این نقطه با زمین برقرار است T: Tera اتصال بدنه هادی مصرف کننده به نقطه ای از شبکه تامین برق که به زمین وصل شده N :Neutral اتصال با سیم مجزا برقرار می شود S: separated اتصال با سیم مشترک برقرار می شود C: Combined علاوه بر دو حرف اصلی تعین كننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستم های TN برای مشخص كردن نحوه استفاده از هادیهای حفاظتیPEN وخنثی N از حروف اضافی استفاده میشود. S: در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یك هادی مجزا از PE به نقطه خنثی N در مبدا سیستم وصل اند. C: در سرتا سر سیستم بدنه های هادی به هادی مشترك حفاظتی خنثی PEN وصل اند . در مواردی كه قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفكیك، هادی توام حفاظتی – خنثی PEN دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی PE وخنثیN از هم جدا می شوند از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد به نحوی كه چنین سیستمی به صورت TN-C-Sمشخص میشود. :TNانواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین: - سیستم نیروی نوع TN-S: در این سیستم مرکز ستاره یا سیم نول ترانس تغذیه کننده در یك نقطه مستقیما به زمین وصل شده و بدنه های هادی تاسیسات الكتریكی از طریق هادیهای حفاظتی(ارت) به ان نقطه وصل می گردند.در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزا میباشند یعنی نول و ارت مجزا از هم هستند. - سیستم نیرو نوع TN-C-S: در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت)در قسمتی از تاسیسات توام میباشند یعنی قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفكیك، هادی توام حفاظتی –خنثی PEN دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی PE وخنثیN از هم جدا میشوند. - سیستم نیروی نوع TN-C: در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت) در تمام سیستم توام میباشند وبه عنوان هادی PEN مشخص میگردند. از سه گونه ای كه برای سیستم TN ذكر شد سیستم TN-C-S متداول ترین انهاست . - سیستم نیروی نوع TT: در این سیستم یك نقطه مستقیما"به زمین وصل شده وبدنه های هادی تاسیسات الكتریكی مستقل از اتصال زمین سیستم، به زمین وصل میشوند ، در این سیستم شبكه و تاسیسات دارای دو زمین مجزا از یكدیگر میباشند،به طوری كه نقطه صفر ستاره ترانس مستقیما" به زمین وصل میشود(زمین الكتریكی)و یك سیم از ان برای استفاده صفر (نول)به خارج هدایت میگرددو بدنه دستگاه ها و وسایل الكتریكی به میل زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت)وصل میشوند. این سیستم جزء در موارد خاصی كه شرایط محلی برای استقرار ان مناسب باشد ویا وسایل حفاظتی مخصوص(كلیدهای جریان باقی مانده)بهره برداری از ان را ممكن كند،قابل استفاده نیست.در این سیستم ها استفاده از وسایل حفاظتی نوع جریان باقی مانده،وسایل حفاظتی نوعجریان تفاضلی و همچنین كلیدFI ترجیح داشته و وسایل حفاظتی نوع ولتاژاتصالی نیز ممكن است مورد استفاده قرار گیرند. - سیستم نیروی نوع IT: در این سیستم اتصال مستقیم بین هادیهای برق دارفاز با زمین وحتی سیم صفر نول با زمین وجود نداشته،اما بدنه های تاسیسات الكتریكی با سیم حفاظتی(ارت) به زمین وصل میشوند سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین كاملا" عایق است یا با یك مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل میشود.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/seroiran/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/seroiran/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111